Музеј на Македонија Logo

Проект Етнолошко истражување на Шопската етничка област во Македонија

Проект Етнолошко истражување на Шопската етничка област во Македонија

Проектот Етнолошко истражување на Шопската етничка област во Македонија е одобрен и финансиран од страна на Министерството за култура на Република Македонија за 2018 г. Проектот беше предвиден да се реализира во 3 фази, при што во 2012 г. беше реализирана првата фаза од истражувањето во етничкиот предел Кривопаланечко, во 2014 година беше реализирана втората фаза од истражувањето во етничкиот предел Пијанец, а во 2018 година беше реализирана третата фаза од истражувањето во етничкиот подпредел Радовишки Шоплук кој е во состав на етничкиот предел Радовишко. Теренското истражување беше реализирано во период од 11.09. до 16.09.2018 година, при што беа посетени селата Штурово, Козбунар и Шипковица. Во истражувањето беа вклучени 5 етнолози од Одделението за етнологија при НУ Музеј на Македонија-Скопје

Етничкиот подпредел Радовишки Шоплук се наоѓа на западниот дел од планината Плачковица и ги опфаќа селата: Козбунар, Шипковица, Ново Село, Шаин Таш, Штурово и Вртешка. Населението од овие села во најголем број се иселило во градот Радовиш и во с. Ораовица, како и во селата Злеово и Тополница каде до 1960 година живееле Турци кои трајно се иселиле во Турција.

Етнолошкото истражување се одвиваше во неколку теми: народно стопанство, народна архитектура, метална покуќнина, пчеларство, народни носии и народен накит.