Музеј на Македонија Logo

Историјат

Историјат

Музејот на Македонија е еден од најстарите музеи во Република Македонија, чии збирки се формирале уште на почетокот на XX век.

Лоциран во Старата скопска чаршија, Музејот на Македонија се простира на повеќе од 10.000 м², од кои околу 6000 м² претставуваат музејски простор за постојани и повремени изложби.

Музејот е Национална установа од комплексен тип — во него се прибира, истражува, чува, конзервира, обработува и презентира културно-историското наследство на Македонија од праисторијата до денес, обединувајќи збирки од областа на етнологијата, историјата и историјата на уметноста.

Во Музејот на Македонија овие области се поделени во одделенија во кои работат специјалисти — етнолози, историчари, историчари на уметноста, архитекти, ликовни уметници, конзерватори.

Материјалот за збирките доаѓа во Музејот по пат на истражувања и со откуп.

Овде може да се добие стручно мислење за различни видови предмети што се наоѓаат и во приватна сопственост.

Во рамките на Музејот е и Куршумли ан, споменик на културата од средината на XVI век, во кој се презентирани камени споменици – лапидариум. Овој прекрасен простор многу често се користи за музички, театарски и изложбени настани во културниот живот на Скопје.

Музејот на Македонија се грижи и за музејските збирки во:

  • Спомен куќа Ѓорѓија Пулевски, с. Галичник
  • Музејска збирка Ресен
  • Спомен куќа на семејството на Мустафа Кемал Ататурк, с. Коџаџик
  • Феудална кула Скопје, ул. Македонија