Музеј на Македонија Logo

Централна Конзерваторска Лабораторија

Централна Конзерваторска Лабораторија

Заштита на движно културно наследство, ЦКЛ- Централна конзерваторска лабораторија при НУММ-Скопје.

Централна конзерваторска лабораторија при НУ Музејот на Македонија врши заштита на движно културно наследство од сопствените збирки,  а согласно матичноста дава услуги и на останатите музеи во Р. Македонија. Во рамките на своето работење во Музејот, ЦКЛ делува во повеќе сегменти и активности со програми и проекти во музејската дејност преку основните шест правци на делување: конзерваторски истражувања, непосредна заштита на движни добра, превентивна заштита на културното наследство а се вршат и други работи од областа на едукација, документација и презентација на културното наследство.

Конзервацијата како дејност е комплексен и сложен домен на делување и претставува област во која работат стручни лица - конзерватори од засебни области: (текстрил, камена пластика, ѕидно сликарство, икони, дрво, коски, кожа, метал, керамика, стакло и др). Грижата за културното наследство и зачувувањето на неговите историски вредности е сложен домен на делување кон заедничкиот интерес заштитата на културното наследство.  Дејноста се одвива во интердисциплинарна тимска работа во која  е неопходна соработка со компетентни стручни и научни лица од други институции од  областа на уметноста, историјата, етиката и естетиката.

Современиот пристап на конзервацијата подразбира: разбирање на процесите, причините за пропаѓање на материјалите, примената на ефикасна методологија, соодветни методи и материјали за заштита, конзервација и реставрација на материјалите засновани врз принципи за воспоставување долготраен одржлив развој. Дејноста конзервација подразбира и познавање на повеќе принципи и теории во склад со меѓународните регулативи, конвенции и препораки во областа конзервација на културно наследство. Основните појмови во појаснувањето и примената на конзерваторските третмани и терминологијата се во склад со Резолуцијата за терминологија и конзервацијата на материјално културно наследство и Меѓународниот конзерваторски комитет и совет на музеите (ICCOM CC). ЦКЛ со своето работење допринесува за унапредување на дејноста конзервација како стручна област и академска дисциплина, ги развива конзерваторските истражувања, реализира проекти на национално и регионално ниво.

Преку Едукацијата ЦКЛ е усмерена кон оспособување, доусовршување и надградување на постоечкиот кадар и усовршување на нов кадар во областа, преку образовни програми. Ги зголемува капацитетите за заштита на културното наследство, преку едукацијата на нови кадри со континуирана практична работа и стручно оспособување на почетници, студенти и волонтери од областа. Едукација е насочена и кон помагање и создавање на нов стручен и оспособен кадар и за другите музеи во државата.

ЦКЛ се развива и ја унапредува работата со воведување на нови принципи во конзервацијата, оформување на конзерваторска документација, презентирање на методите и постапките за заштита и допринесува за осовременување  и унапредување на заштитата во регионот. Делува и во воведување на одржливи системи за редовна континуирана и превенривна заштита на збирките во музејските поставки и депоа  во вид на превенција и согледување на ризици што претставува основа за сеопфатна грижа и воспоставување на поефикасен систем за заштита.Учествува во подигањето на свеста на поединците, различните групи на корисници од институциите, управувачи и ракувачи со културните добра за заначењето и улогата на заштитата на културното наследство со што ја надополнува дејноста на другите институции. Кај институциите од културата учествува при формирањето на национална стратегија и системска заштита на културното наследство.

Внатрешна организација на ЦКЛ:

 1. заштита на текстилни материјали,
 2. заштита на метални материјали,
 3. заштита на керамика, стакло и порцелан,
 4. заштита на дрво и дрвена пластика,
 5. заштита на икони и ѕидно сликарство,
 6. заштита на камена пластика,
 7. заштита на органски материјали (кожа, хартија, коска...)
 8. хемиска лабораторија,
 9. фото и техничка документација при ЦКЛ,
 10. столарска работилница,

Вработени лица:

 1. м-р Лилјана Ковачовска - Советник конзерватор за дрво, Раководител на ЦКЛ,(bajtl@hotmail.comlkovachovska@yahoo.com)
 2. Бранко Величковски - Виш конзерватор за керамика (branko.velickovski@yahoo.com),
 3. Ана Димчевска - Конзерватор за метал (adipolzav@yahoo.com)
 4. Маја Попова - Kонзерватор за метал (majamik@yahoo.com)
 5. Јагутка Деловска – Виш конзерватор за текстил (jdelovska@g-mail.com
 6. Сретко Јовановски - Виш конзерватор за камен
 7. Горан Ивановски - Конзерватор за камен (ivanovski6oran@yahoo.com)
 8. Иванчо Велков - Конзерватор техничар за камен
 9. Станка Петковска  - Виш конзерватор техничар за керамика
 10. Славица Стојковски - Конзерватор техничар за керамика
 11. Владимир Деловски - Виш конзерватор техничар копист за фрески